Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o činnosti ZO SZCH Stupava za rok 2017

23. 3. 2018

Správa o činnosti ZO SZCH v Stupave za rok 2017


Vážení priatelia, chovatelia,
dovoľte mi, aby som vás z tohto miesta srdečne pozdravil a privítal na našej VČS a zároveň všetkým poprial v tomto i keď už v trochu pokročilom období všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie a veľa osobných úspechov vo vašom živote a chovateľských úspechov.
Ďalší rok je za nami a tak nastal čas hodnotenia a bilancovania našej činnosti.
V hodnotenom období boli usporiadané 2 členské schôdze a to v týchto termínoch :23.06. a 07.09. Výročná členská schôdza sa uskutočnila 26.februára.Účasť členov na schôdzach bola pomerne dobrá, i keď sme zaregistrovali že v dvoch prípadoch sa členovia nezúčastnili na riadnej členskej schôdzi... Členovia výboru sa schádzali nepravidelne, čo bolo na úkor systematickejšej a plynulej činnosti. Zabraňovali tomu aj objektívne príčiny.
Členská základňa mala v roku 2017 21 členov, čo je oproti r. 2016 nárast o 10 členov. Tento nárast bol spôsobený príchodom 4 nových členov a preregistrovaním 6 členov z Jablonového. Pozitívom sa zatiaľ javí skutočnosť, že okrem čistokrvných plemien hydiny pribudli aj kvalitné chovy králikov, takže naša organizácia už vykazuje aj registráciu a tetovanie králikov, čo doteraz absentovalo. Celkom bolo zaregistrovaných a otetovaných 40 ks králikov 2-ch plemien – NoS a Fb. Podľa počtu najviac králikov mal otetovaných pr. Špes Juraj (17 ks), ďalej Banovič Jozef (15 ks) a Kučerová Monika (5 ks). Treba len dúfať, že sa čoskoro k týmto chovateľom pridajú aj ďalší a tým sa tento odbor, ktorého predsedom bol v priebehu minulého obdobia zvolený pr. Banovič Jozef posilní.
24.10.2016 sme písomne požiadali Mesto Stupava o finančný príspevok na našu činnosť na rok 2017 vo výške 1500€. 18. januára 2017 nám bola poskytnutá finančná dotácia vo výške 650€.
Žiaľ, situácia je momentálne taká, že v tomto roku budeme bez dotácie. Na predposlednej výborovej schôdzi (28.08.) sa riešila propagačná výstava. Výbor sa zišiel až začiatkom decembra (01.12.), kde sa prijalo uznesenie, citujem prvý bod uznesenia: Do 04.12.2018 spracovať žiadosť o dotáciu na MsÚ Stupava vo výške 1.730€ . Zodp.: tajomník ZO. Bohužiaľ, tento termín bol neskorý.
V minulom roku sme v termíne konania „Dni zelá“ usporiadali II. propagačnú výstavu v miestnom „Malom parku“. Opätovne nám nezištnú pomoc poskytla riaditeľka MKIC-u finančnou čiastkou 300€). Znova treba kladne hodnotiť prístup i keď nie všetkých členov organizácie k tejto akcii. Osobitne treba vyzdvihnúť prístup Ing. Kučerovej, ktorá nedbala na značnú vzdialenosť z miesta bydliska a zúčastňovala sa tejto akcii tak, ako keby bola zo Stupavy. Dala tým i keď nechtiac pekný odkaz niektorým členom, čo sa takpovediac z diaľky len nečinne prizerali. Tí, ktorí navštívili túto prehliadku zvierat a nebolo ich málo – triezvy odhad je znova cca 2000 návštevníkov museli byť a určite boli spokojní. Príjemné počasie a dobrá organizácia len umocnili znova veľmi pekný dojem, čo ocenila väčšina návštevníkov. Oceňujeme, že výstavu osobne navštívil primátor a prednosta Stupavy. Obidvaja sa živo sa zaujímali o našu, čím ďalej tým viac zviditeľňujúcu sa organizáciu.
V mesiaci apríl 2017 sme uzatvorili zmluvu s Verejnoprospešnými službami Stupava o prenájme dvoch plechových garáží k uskladneniu rozrastajúceho sa
nášho majetku. Na jeseň tam boli už k stávajúcim výstavným klietkam, resp. voliéram a ďalšiemu výstavnému materiálu uskladnené úplne nové klietky pre 55ks holubov, zhotovené firmou Tesař, Znojmo. U tejto firmy máme potvrdenú
objednávku 20 voliér pre hydinu, s termínom dodania – august 2018.
Kto má internet zrejme postrehol, že ako organizácia máme vlastnú webovú stránku. Takže základ je, máme na čom stavať, resp. odraziť sa. Nie je to ľahké (vzhľadom k tomu, že tam musíme a aj chceme mať niečo z našej histórie), potrebujeme dohľadať pre nás dôležité písomné dokumenty, fotografie a pod. Vyžaduje si to veľkú časť trpezlivosti, času a hlavne spoluprácu so všetkými, ktorí môžu poskytnúť akúkoľvek dôležitú informáciu hlavne z minulosti. Pre túto náročnú a pre nás aj dôležitú úlohu sa podujala p. Monika Vyskupová v spolupráci s tajomníkom.
Nie všetko, čo sme si naplánovali sme aj splnili .Nepodarilo sa nám urobiť aspoň malý posun dopredu ohľadom našej spolupráce so ZO ČSCH Kuřim. Doteraz nedošlo k podpisu zmluvy, takže nie je ani čo hodnotiť... Sú tu určité prekážky, ktoré momentálne nedokážeme preskočiť, obísť, ani podliezť. Kladne môžeme hodnotiť aj skutočnosť, že sme ako organizácia mali zastúpenie na XX.CVZ , ktorá sa konala koncom roka v Nitre. Králikov a hydinu vystavovali pr. Banovič a pr. Sobolík. Obidvaja a pr. Vyskup vystavovali na výstave v Malackách. O 3 čestné ceny sa podelili nasledovne: pr. Banovič na hydinu a králikov a pr. Sobolík na králikov. 29.12. a 30.12. sa v Jablonovom konala Silvestrovská výstava holubov, na ktorej holub pr. Balogha získal ocenenie „Šampión výstavy“.
Nedá mi na záver nespomenúť 2 významné a potešujúce udalosti. Tá prvá je, že p. Deáková (manželka po nebohom detskom doktorovi – mimochodom bol funkcionárom na prelome 60-tych a 70-tych rokov v stupavskej ZO) priniesla perfektne zachovalú knihu so zápisnicami z chovateľských schôdzí. Na tom by ešte nebolo nič zvláštne ale sú tam zápisnice z rokov, kedy dovolím si tvrdiť, nikto z nás čo sme tu prítomní ešte neboli na svete... Verím, že sa nám podarí po dôkladnom preštudovaní zápisníc doplniť určité časti našej doteraz chýbajúcej histórie.
Tá druhá významná udalosť je tá, že 21. februára vláda schválila novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, kde okrem iného stanovila, že zviera už
nebude definované ako vec!
Očakávame, že už v tomto roku sa k tým aktívnejším pridajú aj ďalší naši chovatelia, čím sa ešte viac bude naša ZO v rámci okresu, resp. oblasti zviditeľňovať. „Nakročené“ k tomu máme... Naplňme spoločne, naše krásne heslo: „Pre radosť, krásu a úžitok“ !
Ďakujem za pozornosť!


V Stupave, február 2018